Пренасочва 20% от данъка върху печалбата, дължащ се на държавата, към клиниката Блек

Компаниите могат да насочват 20% от данъка върху печалбата, дължащ се на държавата. Небюрократичен, без разходи, в 3 лесни стъпки.

Помагате безплатно:

  • 1. разтоварвамдоговор за спонсорство
  • 2.Попълнете го с фирмените данни и го изпратете на адресаcontact@clinicanera.ro
  • 3. Отпечатваме го в 2 екземпляра, подписваме го, подпечатваме и изпращаме по пощата на посочения адрес.

Как да изчислим сумата?

Сумата, която може да бъде пренасочена от данъка за цялата 2014 г., се изчислява, както следва:

-компанията ще изчисли печалбата си за фискалната 2014 година (като се изчислява данъкът, изчислен за първите 3 тримесечия и от данъчната оценка за 4-то тримесечие), както и оборота за тази година.

Сумата, ако попада в границите, предвидени във фискалния кодекс (20% от данъка върху печалбата, максимум 3 ‰ (на хиляда) от оборота), се УВАЖАВА ОТ ДАНЪКА.

Разликата от дължимия данък ще бъде преведена в държавния бюджет в определения от закона срок (25 януари 2015 г.). Спонсорството може да се извършва и на тримесечие и се приспада от данъка върху печалбата му, ако плащането на спонсорираната сума се извършва през това тримесечие.

Защо този вид спонсорство не се облага с данък?

Въпреки че това е неприспадаем разход, 16% ДАНЪК НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА СПОНСОРСТВОТО. СПОНСОРСТВОТО НАПЪЛНО СЕ УДАЛЯВА ОТ ДАНЪКА, АКО ПАДЕ В ГРАНИЦИТЕ, НАЛОЖЕНИ ОТ ФИСКАЛНИЯ КОДЕКС (да не е по-високо от 3 ‰ (хиляди) от CA и от 20% от данъка).

Какво е разпределението на данъка върху печалбата на всяка компания?

Извадка от фискалния код Дял 2, Глава. II, член 21, параграф (4), буква п) „Данъкоплатците, които извършват спонсорство и / или покровителствени действия, съгласно разпоредбите на Закон №. 32/1994 относно спонсорството, с последващи изменения, и на Закона за библиотеките бр. 334/2002, преиздаден, с последващите изменения и допълнения, както и тези, които отпускат частни стипендии, съгласно закона, приспадат от дължимия данък върху печалбата съответните суми, ако общата сума на тези разходи кумулативно отговаря на следните условия:

-Това е в рамките на 3 на хиляда оборот;

.

-Той не надвишава повече от 20% от дължимия данък върху печалбата.

-Отражение в счетоводството на спонсорските операции чрез предоставяне на пари или банков превод.